تذهیب مکتب گلکنده هند (مطالعه موردی: مصحف نگاشته شده توسط عبدالقادرحسینی شیرازی محفوظ در آستان قدس رضوی)