راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقالات مجله ی علمی علوم اسلامی انسانی اینجا را کلیک کنید

 

ساختار مقاله بایستی به شرح زیر تنظیم و ارسال گردد

  • عنوان مقاله: عنوان باید گویا و کوتاه باشد.
  • نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شهر، کشور و ایمیل پژوهشگر/ پژوهشگران؛
  • چکیده: در این قسمت، مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت فشرده (حداکثر ۲0۰ کلمه) بیان می‌شود.
  • کلید واژه‌ها: از میان واژه‌های اصلی مقاله، بین ۳ تا ۵ واژه مشخص شوند.

 

نکته: موارد فوق هم به زبان فارسی و هم لاتین بارگذاری شود.

 

  • مقدمه: بیان مسأله، هدف، تبیین ضرورت انجام تحقیق و فرضیه‌ها (سؤال‌ها)؛
  • روش: جامعه آماری، روش نمونه‌برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرایند اجرای پژوهش و روش تحلیل داده‌ها؛
  • یافته‌ها: یافته‌های حاصل از روش‌های آماری، جدول‌ها ( شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن). کلیه جدول‌ها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند. همچنین اعداد داخل جدول‌ها باید به زبان فارسی باشد و برای اعشار از نقطه (.) استفاده شود.

 

نکته: تعداد جداول متناسب با حجم مقاله باشد و فایل جداول علاوه بر متن اصلی به صورت جداگانه  بارگذاری شود.

 

  • بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری، مقایسه یافته‌های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن‌ها؛
  • منابع (شامل منابع فارسی و لاتین): ارائه کامل کلیه منابعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده و به آن‌ها ارجاع شده است به ترتیب حروف الفبا. تنظیم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح ذیل انجام شود:

۱.کتاب: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار اصلی)، عنوان کتاب، شماره جلد، نام و نام‌خانوادگی مترجم، سال انتشار ترجمه، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.

۲. مقاله: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، "عنوان مقاله"، نام نشریه، سال/دوره، شماره، صفحات.

۳. پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ دکترا، رشته، دانشگاه.

۴. گزارش: نام سازمان ( سال انتشار)، "نام گزارش".

۵. اینترنت: نام‌خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

  • ضمایم (در صورت لزوم)

 

نکات قابل توجه در ارائه مقالات

۱. مقاله ارسالی نباید قبلا در جای دیگری به چاپ رسیده باشد و نیز نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به مجله دیگری ارسال شده باشد.

۲. مقاله باید با نرم‌افزار  Microsoft Word، قلم  B Mitra، اندازه ۱2 و فاصله خطوط ۱، تهیه و از طریق پنل کاربری، برای فصل‌نامه ارسال شود. شماره تلفن برای دسترسی آسان و سریع دفتر مجله به نویسنده مسؤول مقاله نیز قید گردد.

۳. حجم مقاله از 8۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد.

۴. فایل تعهدنامه حتما دریافت و توسط نویسندگان تکمیل شود.

تعهدنامه نویسندگان