هزینه ها

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 130 هزار تومان (یک میلیون و سیصد هزار ریال)

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 400 هزار تومان (چهار میلیون ریال)