هزینه ها

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 80 هزار تومان (هشتصد هزار ریال)

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 370 هزار تومان (سه میلیون و هفتصد هزار ریال)