افق سرمایه‌گذاران و تخصیص دارایی‌ها با توجه به استراتژی های سرمایه‌گذاری