هوش مصنوعی و الگوریتم ترکیبی مناسب برای افزایش دقّت پیش بینی های مدیریت منابع انسانی