نقش ظرفیت های مناطق آزاد و تجاري کشور در توسعه و اجرای دیپلماسی اقتصادي در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی