بررسی تاثیر ساختار مالکیت و اهرم مالی بر رابطه بین مخارج بلند مدت (مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات و بازاریابی) و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران