پیوند اسما و صفات الهی با مضامین آیات در سوره تغابن