آثار پایبندی به عقلانیت در سبک زندگی و رفتار اجتماعی در آیات و روایات