مقابله با ریزشها و ترویج رویش ها اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم و تجلی آن در بیانات رهبری