ارزیابی سنجش فکری نیروهای انسانی شرکت های فناور خراسان رضوی به وضعیت آموزش به روش کیو