اثربخشی نگرش های معنوی بر ذهن آگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان