اثرات دکترین دوستونی نیکسون در سیاست خارجی پهلوی دوم از سال 48 تا 57 .ه. با تأکید بر جنگ ظفار