تأثیر عامل تعیّن در جامعه شناسی معرفت بر رفتار سازمانی کارگزار با روش مقایسه ای بین اندیشمندان غربی و مرحوم شهید مرتضی مطهری و شریعت قرآن کریم