بررسی مولفه های انحراف و سویه گیری ذهن در آیات و روایات