بررسي وضع موجود ومطلوب مديران از منظر شاخص هاي مطروحه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براساس نظريه « عيار مديران» (مورد مطالعه : سازمانها و ادارات دولتي شهر اصفهان)