بررسی شاخص‌های مدیریت اسلامی در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر آمل)