بررسی نقش عناصر اقلیمی و بیماری های قلبی و عروقی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)