نقد و بررسی نظریه ی دال ثابت کریپکی در اثبات دوالیسم