سنجش رضايت شغلی با استفاده از سیستم‌های خبره فازی نوع یک و نوع دو