بررسی پیشینه کلامی و فلسفی معناشناسی صفت: نظریه صفات در روانشناسی شخصیت