تبیین وضعیت رشد اقتصادی در منطقه ی جنوب صحرای آفریقا