فرآیند قدرت و اثر گذاری آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران