بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و مزیت رقابتی در شرکت ارتباطات الکترونیک