کاوش الگوی ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش: مطالعه ترکیبی