بررسی دیدگاه های اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز از روش انتخاب استاد نمونه (یك مطالعه پديدار شناسي)