هزینه ها

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 250 هزار تومان

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 500 هزار تومان