تحلیل عوامل موثر بر مطالبات معوق شعب بانک صادرات استان قم و راهکارهای کاهش آن