وجوه اشتراک و افتراق قرائت، تلاوت و ترتیل از نظر ادبی و رویّه ی عملی قرّاء