بررسی مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری در پیشگیری از بحران بانکی (مطالعه موردی: بانک شهر)