بررسی تطبیقی نفس و بدن در فلسفه اشراق، مشاء و حکمت متعالیه