بررسی نقش آینده نگری در پیشرفت از نگاه بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر ابعاد داخلی و خارجی