نقش روابط متقابل عربستان و هند در تقویت مولفه های قدرت دو کشور