ارائه شاخص های مدیریت کسب با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آموزه های نهج البلاغه