ابعاد فکری- سیاسی زندگی امام جعفرصادق (ع) و موضع ایشان در برابر اشخاص و قیام های سیاسی