بررسی آثار قناعت بر اساس ابعاد وجودی انسان و تاثیرات آن بر بهبود زندگی