محور های نشریه

محور اصلی نشریه

فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینه مسائل‌ اجتماعی‌ در حوزه علوم اسلامی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.
 

محورهای اختصاصی نشریه:

الف) علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

ب) حقوق

ج) فلسفه و فلسفه علم

د) روانشناسی

ر) علوم مدیریتی

ط) علوم اقتصادی

ظ) هنر

ع) جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات